• Εγγραφή

 

Άσματα του Τριωδίου Ι Ερανισθέντα εκ κωδίκων της κάτω Ιταλίας   Άσματα του Τριωδίου Ι Ερανισθέντα εκ κωδίκων της κάτω Ιταλίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
  Άσματα του Τριωδίου Ι Ερανισθέντα εκ κωδίκων της κάτω Ιταλίας

Βιβλίο

Τιμή (€)
5
Πληροφορίες συναλλαγής
Δυνατότητα αποστολής μέσω των ΕΛΤΑ ως απλό δέμα με κόστος 2,60 ευρώ για τον αγοραστή και παροχή tracking code για την παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Κατά την διάρκειαν της ερεύνης μου εντός των πλαισίων της εκδόσεως της σειράς των Analecta Hymnica Graeca, υπό την εποπτείαν του αειμνήστου καθηγητού Giuseppe Schiro, είχον εντοπίσει εις χειρόγραφα της Κρυπτοφέρρης και του Βατικανού αρκετά υμνογραφικά κείμενα επωνύμων και μη Βυζαντινών υμνογράφων, τα οποία είχον συντεθή, δια να ψάλλωνται κατά τας ημέρας του Τριωδίου. Ύστερα από τον εντοπισμόν αυτόν, και μολονότι αρχικώς η δωδεκάτομος σειρά των A.H.G. δεν προέβλεπε την δημοσίευσιν και των ασμάτων του Τριωδίου, ο φιλέλλην καθηγητής Schiro απεφάσισε να συμπεριλάβη ως XIII τόμον εις την σειράν των A.H.G. την έκδοσιν και των ασμάτων αυτών. [...]
Η παρούσα έκδοσις του Α' τεύχους περιλαμβάνει 37 από τα 83 ανέκδοτα μέχρι σήμερον άσματα (τριώδια, τετραώδια και κανόνας), τα οποία ενετοπίσθησαν εις κατωϊταλικά χειρόγραφα, αλλά δια την αποκατάστασιν του κειμένου ελήφθησαν υπ' όψιν και μη κατωϊταλικοί κώδικες, οι οποίοι διασώζουν τα σχετικά κείμενα. Ο περιορισμός της εκδόσεως των ασμάτων, τα οποία εμπεριέχονται μόνον εις κατωϊταλικά χειρόγραφα, οφείλεται εις τας γενικάς αρχάς, αίτινες είχον προσδιορισθή και ισχύσει δια την έκδοσιν των A.H.G., εις τα πλαίσια των οποίων, όπως ανεφέρθη ανωτέρω, είχε προγραμματισθή από τινος χρόνου και η έκδοσις του Τριωδίου.
Τα 37 υμνογραφικά κείμενα του παρόντος τεύχους είχον συντεθή, δια να ψάλλωνται την περίοδον από την Τρίτην της Τυρινής μέχρι και της Παρασκευής της Γ' εβδομάδος των Νηστειών, ενώ τα υπόλοιπα 45 ανέκδοτα κείμενα, τα οποία καλύπτουν τας υπολοίπους ημέρας των Νηστειών μέχρι και του Μεγάλου Σαββάτου, θα περιληφθούν εις το Β΄ Τεύχος. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Books by:chrisdenis

Powered by JReviews
 
Scroll Up