• Εγγραφή

 

Ωγυγία ή Αρχαιολογία Ωγυγία ή Αρχαιολογία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Ωγυγία ή Αρχαιολογία

Βιβλίο

Τιμή (€)
3
Πληροφορίες συναλλαγής
Χέρι-χέρι στο κέντρο της Αθήνας
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΒΙΒΛΟΣ Α΄. Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Β΄. Η ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Η ΙΕΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Δ΄. Η ΜΥΘΟΠΟΙΪΑ
ΜΕΡΟΣ Β΄.
ΒΙΒΛΟΣ Α΄. Η ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΙΒΛΟΣ Β΄. Η ΟΛΥΜΠΙΑ
Περί των Ολυμπίων Θεών
ΒΙΒΛΟΣ Γ΄. Η ΧΘΟΝΙΑ

Περιέχουσα των Αρχαιοτάτων Εθνών, ή των δύο Πρώτων Αιώνων του Αδήλου και Ηρωικού, την Ιστορίαν, τας Κοσμογονίας, Θεογονίας, την αρχήν και πρόοδον της Ειδωλολατρείας, και πάσης Κτιστολατρείας, τας Ιεροπραξίας, Ιεροσκοπίας, Μυθολογίαν πληρεστάτην των Θεών και Ηρώων κατά γενεαλογίαν, σαφηνιζομένην δια της Ιστορίας και Αλληγορίας, τας Τελετάς, τους Αγώνας, τα Μαντεία, και πάντα τα συμβεβηκότα και Έθιμα, προς γνώσιν της Αρχαιολογίας, και κατάληψιν των Ποιητών και Συγγραφέων, συνταχθείσα ΥΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ, Καθηγητού της Ελληνικής γλώσσης εν τη εν Βιέννη της Αουστρίας Καισαροβασιλική Ακαδημία των Ανατολικών γλωσσών.

Books by:Bibliokrisies

Powered by JReviews
 
Scroll Up