• Εγγραφή

 

Εισαγωγή στην Οικονομετρία Τόμος Α' Εισαγωγή στην Οικονομετρία Τόμος Α' Hot Αγγελία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Εισαγωγή στην Οικονομετρία Τόμος Α'

Βιβλίο

Τιμή (€)
20
Πληροφορίες συναλλαγής
Το βιβλίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη χέρι με χέριή ΕΛΤΑ/courier με τα εξοδα να επιβαρύνουν τον παραλήπτη.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1-10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3-10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
Τι Είναι η Οικονομετρία 3
Σκοποί της Οικονομετρίας 6
Η Διαδικασία της Οικονομετρικής Αναλύσεως 7

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 11-197
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 13-74
ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Εισαγωγή 13
Κλασική Γραμμική Παλινδρόμηση 15
Οι Βασικές Υποθέσεις 15
Η Κατανομή της Υ και η Γραμμή Παλινδρομήσεως 18
Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων 21
Οι Κανονικές Εξισώσεις και οι Εκτιμητές των Συντελεστών 23
Ιδιότητες της Γραμμής Παλινδρομήσεως του Δείγματος 25
Στατιστική Επαγωγή: Βασικά Αποτελέσματα 29
Ο Συντελεστής Προσδιορισμού 29
Μη Κεντρικός Συντελεστής Προσδιορισμού 34
Ο Συντελεστής Συσχετίσεως 35
Ιδιότητες των Εκτιμητών 36
Εκτιμητής της διακυμάνσεως σ2 44
Στατιστική Επαγωγή: Έλεγχος του Υποδείγματος 47
Διάστημα Εμπιστοσύνης για τους Συντελεστές β0 και β1 48
Έλεγχος Υποθέσεων για τους Συντελεστές β0 και β1 49
Έλεγχος με την Κατανομή F: Ανάλυση της Διακυμάνσεως 51
Έλεγχος του Συντελεστή Συσχετίσεως 53
Διάστημα Εμπιστοσύνης για την Προσδοκώμενη Τιμή της Yt 53
Διάστημα Εμπιστοσύνης για Προβλέψεις 56
Έλεγχος Κανονικότητας του Διαταρακτικού Όρου . 62
Παλινδρόμηση χωρίς Σταθερό Όρο 64
Ο Χρόνος ως Ερμηνευτική Μεταβλητή 66
Η Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας 69
Ασκήσεις 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 75-128
ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Εισαγωγή 75
Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα 76
Οι Βασικές Υποθέσεις 76
Περιγραφή του Υποδείγματος με Μήτρες 77
Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων 79
Οι Κανονικές Εξισώσεις 79
Οι Κανονικές Εξισώσεις με Μήτρες 81
Ερμηνεία των Μερικών Συντελεστών Παλινδρομήσεως 87
Ιδιότητες και Διακυμάνσεις των Εκτιμητών 92
Ο Συντελεστής Προσδιορισμού 96
Γενικά 96
Σχέσεις Ανάμεσα στους Συντελεστές Προσδιορισμού 98
Στατιστικός Έλεγχος του Υποδείγματος 103
Έλεγχος της Υποθέσεως: βj = β*j 104
Έλεγχος της Υποθέσεως: β1 = β2 =... = ?k = 0 105
Έλεγχος της Υποθέσεως: βΗ+1 = βΗ+2 =... = ?k = 0 106
Έλεγχος Γραμμικών Περιορισμών 109
Έλεγχος με τη Στατιστική t 109
Έλεγχος με τη Στατιστική F 110
Έλεγχος με τη Στατιστική Χ2 114
Διάστημα Προβλέψεως 116
Αλλαγή στις Μονάδες Μετρήσεως 118
Ακραίες Τιμές 120
Κριτήρια Επιλογής Παλινδρομήσεων 122
Ασκήσεις 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 129-156
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Εισαγωγή 129
Η Έννοια της Γραμμικότητας 129
Συνηθισμένες Μορφές που δεν Είναι Γραμμικές 131
Πολυωνυμική Μορφή 131
Αντίστροφη Μορφή 133
Συνάρτηση Σταθερών Ελαστικοτήτων 136
Εκθετική Μορφή 141
Λογιστική Καμπύλη 143
Κριτήρια Επιλογής Ανάμεσα στη Γραμμική και στη Λογαριθμικά Γραμμική
Μορφή 144
Το Κριτήριο Box-Cox 144
Το Κριτήριο Bera-McAleer 145
Το Κριτήριο MacKinon-White-Davidson 146
Η Υπολογισμένη Τιμή όταν η Εξαρτημένη Μεταβλητή Είναι Λογαριθμική 149
Ασκήσεις 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 157-197
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
Εισαγωγή 157
Διαχρονικές Επιδράσεις 158
Εποχικές Επιδράσεις 165
Αλληλεπίδραση Ψευδομεταβλητών 167
Κατά Τμήματα Γραμμική Παλινδρόμηση 169
Συνδυασμός Διαστρωματικών Στοιχείων με Στοιχεία Χρονολογικών Σειρών 171
Έλεγχοι Σταθερότητας των Συντελεστών 180
Έλεγχος Chow 181
Έλεγχος Chow Προβλεπτικής Αποτυχίας 183
Κριτήριο Hansen 185
Έλεγχοι CUSUM και CUSUMSQ 188
Έλεγχος CUSUM 189
Έλεγχος CUSUMSQ 190
Ασκήσεις 197

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 199-343
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 201-215
ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή 201
Έννοια 201
Συνέπειες της Πολυσυγγραμμικότητας 202
Διαπίστωση της Πολυσυγγραμμικότητας 206
Ο Συντελεστής Διόγκωσης της Διακυμάνσεως 206
Ο Συντελεστής Ανεκτικότητας 207
Δείκτης ή Αριθμός Καταστάσεως 207
Κριτήριο Klein 209
Εναλλακτικές Λύσεις 209
Η Μέθοδος της Ραχοειδούς Παλινδρομήσεως 211
Η Μέθοδος των Κύριων Συνιστωσών 212
Ασκήσεις 214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 217-248
ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤ1ΚΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή 217
Η Φύση της Ετεροσκεδαστικότητας 218
Συνέπειες της Ετεροσκεδαστικότητας 220
Έλεγχος του Υποδείγματος όταν υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα 222
Κριτήρια Ελέγχου για Ετεροσκεδαστικότητα 224
Κριτήριο Bartlett 225
Συντελεστής Συσχετίσεως Spearman 226
Κριτήριο Goldfeld-Quandt 228
Κριτήριο Glejser 230
Κριτήριο Breusch - Pagan - Godfrey 232
Κριτήριο White 234
Κριτήριο Λόγου Πιθανοφανειών 236
Εκτίμηση του Υποδείγματος 238
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Υποθέτουμε τη Μορφή της
Ετεροσκεδαστικότητας 239
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Εκτιμάμε τη Συνάρτηση
Ετεροσκεδαστικότητας 242
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Εκτιμάμε τις Διακυμάνσεις 244
Ασκήσεις 248

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 249-285
ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΤΣΗ, ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ, ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Εισαγωγή 249
Η Αυτοσυσχέτιση Πρώτης Τάξεως 250
Συνέπειες της Αυτοσυσχετίσεως 253
Έλεγχος για την Ύπαρξη Αυτοσυσχετίσεως 255
Γραφική Ανάλυση των Καταλοίπων 256
Κριτήριο Durbin - Watson 257
Έλεγχος με τη Στατιστική t 261
Κριτήριο h του Durbin 262
Κριτήριο των Ροών ή Φορών Εναλλαγής των Πρόσημων 263
Έλεγχος της Υποθέσεως ότι ρ = 1 265
Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση Ανώτερης Τάξεως 266
Έλεγχος με την Κατανομή Χ2 266
Έλεγχος με την Κατανομή F 267
Έλεγχος Wallis για Αυτοσυσχέτιση Τέταρτης Τάξεως 268
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Υπάρχει Αυτοσυσχέτιση 270
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν Είναι Γνωστή η Τιμή του ρ 270
Εκτίμηση του Υποδείγματος όταν δεν Είναι Γνωστή η Τιμή του ρ 272
Μέθοδος Cochrane - Orcutt 272
Μέθοδος Ρrais - Winsten 273
Μέθοδος Durbin 273
Μέθοδος Hildreth - Lu 274
Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα 278
Στοχαστικές Ερμηνευτικές Μεταβλητές 270
Ασκήσεις 283

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 287-311
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Εισαγωγή 287
Συνέπειες των Σφαλμάτων Μετρήσεως 288
Σφάλματα στις Μεταβλητές και στην Εξίσωση 288
Σφάλματα Μόνο στις Μεταβλητές 290
Εκτίμηση του Υποδείγματος 292
Η Μέθοδος των Βοηθητικών Μεταβλητών 292
IV Εκτιμητές και OLS σε Δύο Στάδια 294
Ιδιότητες των Εκτιμητών 294
Παραλλαγές της Μεθόδου των Βοηθητικών Μεταβλητών 297
Μέθοδος της Ομαδοποιήσεως 297
Μέθοδος Durbin 298
Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας 299
Η Αντίστροφη Παλινδρόμηση 303
Γενίκευση της Μεθόδου των Βοηθητικών Μεταβλητών 304
Μ βοηθητικές Μεταβλητές (Μ > Κ+1) 304
Έλεγχος Καταλληλότητας των Βοηθητικών Μεταβλητών 308
Ασκήσεις 310

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 313-343
ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή 313
Συνέπειες του Σφάλματος Εξειδικεύσεως 314
Διαγνωστικοί Έλεγχοι 317
Έλεγχος RESET 318
Έλεγχος με τον Πολλαπλασιαστή Lagrange για Προσθήκη Μεταβλητών 319
Έλεγχος Hausman 320
Μία Ερμηνευτική Μεταβλητή 321
Περισσότερες από Μία Ερμηνευτικές Μεταβλητές 323
Η αυτοσυσχέτιση ως Πρόβλημα Λανθασμένης Εξειδικεύσεως 324
Παραβίαση Υποθέσεων: Ανακεφαλαίωση 328
Επιλογή Υποδείγματος 333
Η Προσέγγιση Hendry 333
Έλεγχος Υποδειγμάτων όταν Κανένα δεν Είναι Ειδική Περίπτωση του Άλλου 336
Έλεγχος 337
Davidson - MacKinnon J Έλεγχος 337
Άλλοι Έλεγχοι 340
Γενικές Αρχές Αποδοχής Υποδειγμάτων 340
Ασκήσεις 342


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 347
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 349-379
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Εισαγωγή 349
Ασυνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές 349
Συνάρτηση Πιθανότητας 349
Συνάρτηση Κατανομής 351
Μερικές Ασυνεχείς Κατανομές 353
Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές 355
Συνάρτηση Πυκνότητας 355
Μερικές Συνεχείς Κατανομές 358
Ασυνεχείς Πολυμεταβλητές Κατανομές 360
Συνδυασμένη Συνάρτηση Πιθανότητας 360
Περιθωριακή και Υπό Συνθήκη Συνάρτηση Πιθανότητας 361
Συνεχείς Πολυμεταβλητές Κατανομές 363
Προσδοκώμενες Τιμές 367
Μαθηματική Ελπίδα 367
Ροπές 364
Ροπές Γινομένου και Συνδιακύμανση 371
Ροπές Γραμμικών Συνδυασμών 373
Ασκήσεις 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 380-398
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Εισαγωγή 381
Συνάρτηση Πιθανότητας ή Πιθανοφάνειας του Δείγματος 381
Κατανομές Δειγματοληψίας 382
Έννοια 382
Η Κατανομή του Μέσου 385
Κεντρικό Οριακό Θεώρημα 387
Κατανομές Δειγματοληψίας από Κανονικούς Πληθυσμούς 388
Ασκήσεις 397

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 399-424
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ: ΕΚΤ1ΜΗΣΗ
Εισαγωγή 399
Εκτιμητές και Ιδιότητες τους 399
Ιδιότητες Μικρών Δειγμάτων 401
Ιδιότητες Μεγάλων Δειγμάτων ή Ασυμπτωτικές Ιδιότητες 405
Οριακή και Ασυμπτωτική Κατανομή 405
Όριο Πιθανότητας 405
Ασυμπτωτικές Ιδιότητες 407
Μέθοδοι Εκτιμήσεως 408
Η Μέθοδος των Ροπών 412
Η Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας 412
Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων 412
Εκτίμηση Διαστήματος 415
Έννοια Διαστήματος Εμπιστοσύνης 415
Εφαρμογές 417
Ασκήσεις 422

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 425-448
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Εισαγωγή 425
Κριτήριο Ελέγχου 426
Έννοια 426
Τύποι Σφάλματος 428
Διαδικασία Ελέγχου μιας Υποθέσεως 431
Πιθανότητα Σφάλματος Τύπου II 435
Συνάρτηση Δυνάμεως του Κριτηρίου Ελέγχου 437
Εφαρμογές 439
Έλεγχος του Μέσου 439
Έλεγχος Διαφοράς Δύο Μέσων 442
Έλεγχος Διακυμάνσεων 442
Το Ακριβές Επίπεδο Σημαντικότητας ή Τιμή Ρ 445
Σημείωση Σχετικά με τους Βαθμούς Ελευθερίας 445
Ασκήσεις 447

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 449-466
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΝ
Βασικοί Ορισμοί 451
Βασικές Πράξεις 452
Υπομήτρες 453
Ανάστροφη Μήτρα και Ιδιότητες 454
Ορίζουσες και Βαθμός Μήτρας 455
Αντίστροφη Μήτρα 458
Γινόμενο Kronecker 459
Τετραγωνικές Μορφές και Παραγώγιση 460
Λύση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων 462
Χαρακτηριστική Εξίσωση και Ιδιοτιμές 464

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 467-483
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1. Η Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή 469
Πίνακας 2. Τιμές της tα, ν 470
Πίνακας 3. Τιμές της Χ2α, ν 471
Πίνακας 4α. Τιμές της Εα, ν1, ν2 για α = 0, 05 472
Πίνακας 4β. Τιμές της Fα, ν1, ν2 για α = 0, 01 473
Πίνακας 5. Τιμές του Dα, t για τον Έλεγχο του Συντελεστή Συσχετίσεως
Spearman 474
Πίνακας 6α. Κρίσιμες Τιμές της Στατιστικής d για α = 0, 05 475
Πίνακας 6β. Κρίσιμες Τιμές της Στατιστικής d για α = 0, 01 476
Πίνακας 7. Κρίσιμες Τιμές για τον Έλεγχο με το Κριτήριο των Ροών (RunsTest).. 477
Πίνακας 8. Κρίσιμες Τιμές των d4, L και d4, U για τη Στατιστική Wallis 478
Πίνακας 9. Κρίσιμες Τιμές της Στατιστικής Hansen 481
Πίνακας 10. Κρίσιμες Τιμές του C0 για Ελέγχους CUSUM 482

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 485-490
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΣΚΕΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 497
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 499

Books by:irini

Powered by JReviews
 
Scroll Up